Interchange Intro Unit One

hes-over-there

مکالمه : او آنجاست

در این مکالمه نحوه معرفی شخصی به شخص دیگری را می آموزید.همچنین با ضمایر ملکی آشنا خواهید شد.

...