آرشیو برچسب : مواد متنی

در این نوشته به ارائه تعاریفی از ترجمه و بحثهای مقدماتی در محتوای این تعاریف جهت دستیابی به شناخت اولیه در ماهیت ترجمه خواهیم پرداخت. ترجمه یک فعالیت ذهنی است که در آن  معنای سخن مشخصی از یک زبان به زبان دیگر برگردان می شود.در واقع ترجمه عملی است که در آن محتوای یک متن از زبان مبدا ( Source Language-SL)  به زبان مقصد (Target Language-TL) انتقال می یابد.یک مترجم باید دانش و آگاهی خوبی هم از زبان مبدا و هم زبان مقصد داشته باشد.او همچنین باید حس زبانشناسی بالایی در انتقال قصد، افکار و نظریات نویسنده داشته باشد تا...